Local Experts Amsterdam Local Experts Amsterdam

Algemene Voorwaarden Local Experts Amsterdam

Artikel 1
Algemeen Organisator: Local Experts Amsterdam (Local Experts).
Client: Onder client wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij Local Experts Amsterdam een reservering of boeking heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n), alsmede degene(n) voor wie de boeking is bedongen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, bevestigingen, en boekingen.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Local Experts Amsterdam.

Artikel 3. Overeenkomst
3.1 Client vult het boekingsformulier op site van organisator in of laat schriftelijk weten te willen boeken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
3.2 Local Experts biedt eenmalig een kosteloze offerte / prijsopgave aan die wederzijds vrijblijvend is. Aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen, kunnen geen rechten worden verleend. Optionele aanbiedingen worden te allen tijde gemaakt onder het voorbehoud van mogelijke tussentijdse prijswijzigingen. Voor wijzigingen en aanpassingen op de offerte in aanvangstijden, datum en soort programmaonderdelen wordt tenminste €50,- organisatie/kantoorkosten in rekening gebracht.
3.3.Zodra client op basis van de prijsopgave aangeeft definitief te willen reserveren en organisator voor de opdracht benodigde derde partijen vast moeten leggen is client gehouden aan afname van het programma.
3.4 Organisator stuurt een opdrachtbevestiging met daarin alle gemaakte afspraken welke client ondertekend voor akkoord binnen de gestelde termijn terugstuurt.
3.5.Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, kan organisator de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen.
3.6. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. Daarnaast zijn alle bij de bevestiging opgegeven personen ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.
3.7. Organisator zal elke overeenkomst naar beste kunnen proberen uit te voeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4. Betaling
4.1 Na tekening van de overeenkomst en ontvangst van de factuur dient het totaalbedrag binnen de in factuur gestelde termijn op rekening van Local Experts te zijn bijgeschreven.
4.2. De client die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit organisator een nadere ingebrekestelling is vereist. Organisator is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder / incassobureau.
4.3 Als u met minder personen komt dan waarvoor gereserveerd wordt het bedrag niet in mindering gebracht. Toegestaan is dat andere personen dan aanvankelijk bedoeld / opgegeven deelnemen.
4.4 In het geval van wandeltours waaraan deelnemers op individuele basis deelnemen dient de som per persoon op de excursiedag contant te worden voldaan.
4.5 De client die niet tijdig betaalt, is aan Local Experts Amsterdam de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 5. Kosten / Prijs
5.1.
 A: Voor de organisatie en uitvoering van maatwerk worden 15% organisatie/kantoorkosten in rekening gebracht met een minimum van €150,- per samengesteld arrangement per dag.
 B: Onder maatwerk wordt verstaan alle programma’s en vaartochten die niet binnen het arrangementsaanbod van organisator vallen en die in opdracht van de klant worden samengesteld en geoffreerd, hieronder vallen ook aanpassingen en aanvullingen (zoals catering) op het gepubliceerde arrangementsaanbod van organisator.
5.2 In de bevestiging gepubliceerde som is exclusief BTW.
5.3 Tenzij anders vermeld gelden de in de bevestiging gepubliceerde prijzen per persoon, de minimale groepsprijs in acht nemend.
5.4 In de factuur of offerte zijn nooit inbegrepen de kosten van vervoer en de kosten van dranken, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
5.5 Indien kosten van dranken niet op de dag zelf contant worden verrekend met de betreffende leverancier(s), dan volgt een nacalculatie. Hiervoor wordt eenmalig Euro 25 excl. btw administratiekosten in rekening gebracht.
5.6. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Organisator behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan een boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsaanpassingen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 6. Wijziging(en) door de client
6.1. Wijzigingen door de client dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.
Minder deelnemers 6.2. Vermindering van het aantal deelnemers kan tot 14 dagen voor de geplande programmadatum met een maximum van 10% van de geboekte groepsgrootte. Binnen deze deadline is een vermindering door de klant niet meer mogelijk, ondermeer in verband met afspraken met derden en administratie.
6.3. De client dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals eerder overeengekomen met organisator, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij het programma.
6.4. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de client in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zullen deze worden doorberekend aan de klant.
6.5. In het geval dat er op het moment van de activiteit(en) méér deelnemers aanwezig zijn dan bekend bij de organisator middels de boeking, zal een naheffing volgen, vermeerderd met extra administratiekosten van €25,- exclusief btw.

Artikel 7. Annulering en vertraging
7.1. Annulering(en) door de client dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

7.2. Bij een annulering na ondertekening van de opdrachtovereenkomst worden in geval van wandeltours en fietstours de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:

Groepen t/m 30 personen:

Bij annulering van een rondleiding of fietsexcursie tot 14 dagen voor de programmadatum wordt een tegemoetkoming voor de gidsen en administratie / bewerkingskosten in rekening gebracht. Dit bedraagt: €60,- per groep van max 15 personen en €50,- administratie / organisatiekosten. Exclusief 21%btw.

Groepen vanaf 30 personen:

Bij annulering vanaf 30 dagen na de datum van overeenkomst, wordt het volledige excursiebedrag in rekening gebracht.


7.3 Vaartochten met of zonder catering en arrangementen waarvoor diensten bij derde partijen worden ingekocht: na totstandkoming van de overeenkomst is deelnemer/ cliënt bij annulering de volgende percentages van het volledige factuurbedrag verschuldigd:

- meer dan 8 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 10%;
- tussen 8-4 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 20%;
- tussen 4-2 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 33%;
- tussen 2-1 weken voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 50%;
- tussen 7-2 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst: 100%;

7.4 Bij annulering na de definitieve bevestiging is deelnemer/cliënt te allen tijde verplicht €25,- administratiekosten te betalen.
7.5 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan uiterlijk tot 8 dagen voor de overeengekomen datum tot uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtgever kosteloos schriftelijk worden opgegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% gelden de annuleringsbepalingen genoemd onder artikel 7.3
7.6 Indien deelnemer /cliënt c.q. de door hem uitgenodigde personen niet op het met Local Experts afgesproken tijdstip aanwezig zijn, worden de dientengevolge door Local Experts extra gemaakte kosten aan deelnemer/cliënt doorberekend. Zulks onverminderd het recht van Local Experts in een dergelijk geval de activiteit te annuleren, waarbij de in artikel 7.3 genoemde percentages van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 8. Wijziging(en) / Annulering door de organisator
8.1. Indien organisator door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de organisator , het programma niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, is organisator verplicht de klant zo spoedig mogelijk in te lichten.
8.2. Indien organisator de boeking niet kan laten doorgaan, zal organisator de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom direct terugbetalen. Organisator is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.
8.3 In het geval van de (individuele) wandelexcursies heeft Local Experts Amsterdam het recht de overeenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal deelnemers zoals vermeld in de publicatie.

Artikel 9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft Local Experts Amsterdam het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de client uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De organisator zal de client direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beider partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
9.2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, ziekte en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de organisator kan worden gevergd.

Artikel 10. Schade door deelnemer(s)
10.1. Indien een deelnemer van een activiteit zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit (evenement, workshop, arrangement, diner, wandeltour e.d.) in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze door de begeleid(st)er van organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.
10.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de client.
10.3 De deelnemer is aansprakelijk voor schade aan de fietsen.

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid organisator
11.1. Local Experts Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van of door overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van de activiteit, tenzij er sprake is van opzet en / of grove schuld van (de medewerkers van) Local Experts Amsterdam.
11.2. Local Experts Amsterdam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, verkeersongevallen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.
11.3. Local Experts Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Local Experts Amsterdam en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Local Experts Amsterdam kunnen worden toegerekend.
11.4. Local Experts Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en schade tijdens het gebruik van de huurfietsen.

Artikel 12. Publicaties
12.1. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.
12.2. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 13. Klachten
13.1 Ondanks alle zorgen is het natuurlijk altijd mogelijk dat de reiziger een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient onmiddellijk bij de aanwezige gids of bij Local Experts Amsterdam te worden ingediend, zo mogelijk op de dag zelf. Als directe indiening niet mogelijk is, of als de klacht niet naar tevredenheid wordt op gelost, moet deze uiterlijk een week erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Local Experts Amsterdam.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle reserveringen en boekingen is Nederlands recht van toepassing

Amsterdam, maart 2003