Local Experts Amsterdam Local Experts Amsterdam

Privacy verklaring

Local Experts Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Local Experts Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of doordat wij diensten bij u inkopen. We verwerken alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam / geslacht (indien nodig) / leeftijd (indien nodig) / adresgegevens
 • Telefoonnummer / E-mailadres / bankrekeningnummer
 • Btwnummer, KvKnummer (indien nodig)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over (website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming als ouder/voogd persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@local-experts.com, dan verwijderen wij deze informatie vanzelfsprekend.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst of overeengekomen opdracht.
 • Onze wettelijke (administratieve) verplichting

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Local Experts Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van uw opdracht
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming
Local Experts Amsterdam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Local Experts Amsterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Local Experts Amsterdam bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en waaraan wij gebonden zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Na uitvoering van een opdracht bewaren we uw naam, adres, telnr, email, bankoverschrijving gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn.
 • In geval u een informatieaanvraag doet waarop geen reservering van een programma volgt worden uw gegevens direct verwijderd uit ons administratiesysteem nadat u heeft aangegeven dat u geen gebruik maakt van onze diensten.
 • Gegevens van vaste opdrachtgevers blijven in ons systeem tot het moment dat we uw verzoek tot verwijdering van deze gegevens ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens kunnen aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Hiervoor worden verwerkt:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld.
Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Local Experts heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Local Experts geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Local Experts een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van Local Experts te kunnen waarborgen.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Local Experts Amsterdam. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@local-experts.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Local Experts Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Local Experts Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@local-experts.com